Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van SBRM, hierna "SBRM", en op alle bestellingen die u, hierna "u" of "de opdrachtgever", bij SBRM verricht en op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en SBRM.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij en voor zover de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door SBRM is aanvaard.
Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle door SBRM gedane aanbiedingen en prijsopgaven, ook die op de website, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u per e-mail de orderbevestiging van SBRM ontvangt nadat u via de website een bestelling heeft geplaatst.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle prijsopgaven van SBRM en alle bedragen die door SBRM aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn inclusief BTW, in euro`s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten). Indien van toepassing kunt u de BTW op de aangifte omzetbelasting verrekenen.
3.2 Er wordt een bedrag van EUR 6,75 voor een pakket van 0 t/m 10 kg en EUR 14,40 voor een pakket van 10 t/m 30 kg aan vrachtkosten in rekening gebracht ongeacht het aantal artikelen.

Artikel 4. Levering en transport
4.1 Bestellingen worden standaard verzonden via PostNL Pakketdienst. Kleinere artikelen kunnen als briefpost verzonden worden.

Artikel 5. Betaling
Betaling geschiedt per vooruitbetaling (per bankoverschijving of internetbankieren).
Vooruitbetalen per bankoverschijving of internetbankieren: `Vooruitbetaling` betekent dat de opdrachtgever, na het invoeren van de bestelling, eerst het orderbedrag zelf overmaakt op de rekening van SBRM. Dit kan bijvoorbeeld via internetbankieren. Belangrijk: In de betaalomschrijving dient altijd het ordernummer van de bestelling vermeld te worden. Zodra de betaling ontvangen is, wordt dit per e-mail bevestigd.

Artikel 6. Herroepingsrecht, ruilen en retouren
6.1 U heeft te allen tijde het recht de aankoop, binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgaaf van reden ongedaan te maken/te ontbinden.
Stuur voordat u een artikel terugstuurt altijd eerst een mail naar blackscorpio@home.nl
6.2 Artikelen dienen compleet en in oorspronkelijke en deugdelijke verpakking te zitten. Artikelen die beschadigd of gebruikt zijn, of waarvan de verzegeling verbroken is, komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.
6.3 De verzendkosten voor het retour sturen zijn altijd voor de kosten van de opdrachtgever, c.q. klant.

Artikel 7. Klachten en vragen
7.1 Voor klachten en vragen kan de opdrachtgever terecht bij onze klantenservice (blackscorpio@home.nl of 06-46243117).
7.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of, indien de klacht geen betrekking heeft op de goederen zelf, binnen bekwame tijd nadat het feit waarover de opdrachtgever een klacht heeft zich heeft voorgedaan, volledig en duidelijk omschreven gemeld te worden.
7.3 SBRM beantwoordt klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal SBRM binnen de termijn van 14 kalenderdagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garanties
8.1 Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde exemplaar. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
8.2 SBRM sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van verlies van data die op de bij SBRM bestelde dragers opgeslagen wordt. U dient er zelf voor zorg te dragen dat u een back-up van uw data maakt en/of andere maatregelen treft om verlies van data te voorkomen.
8.3 SBRM sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van SBRM of door SBRM ingeschakelde derden.
8.4 Mocht, onverminderd het in de vorige leden bepaalde, enige aansprakelijkheid van SBRM worden aangenomen, dan is deze schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de door SBRM geleverde goederen.
8.5 De persoonlijke informatie (persoonsgegevens) van opdrachtgever wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. De persoonsgegevens van opdrachtgever worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database van SBRM en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de bestelling en overeenkomst. Transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd.

Volgende
Categorieën
Fabrikanten
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items

Facebook